Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka “7 Ryb” ogłasza nabór od dnia 26.07.2017 r. do 23.08.2017 r. Wnioski należy złożyć w siedzibie stowarzyszenia przy ul. Kolejowej 24, 62-100 Wągrowiec. Wszyscy zainteresowani udziałem w naborze i realizacją operacji powinni złożyć wniosek o przyznanie pomocy wraz z jego kopią i niezbędnymi załącznikami, które będą poddane weryfikacji zgodności z kryteriami i będą ocenione przez Radę Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka “7 Ryb”.

O wsparcie mogą ubiegać się osoby fizyczne, przedsiębiorstwa i inne podmioty, które mieszkają/mają siedzibę na terenie :

 • gmina wiejska Wągrowiec,
 • Miasto i Gmina Skoki,
 • Miasto i Gmina Oborniki,
 • Miasto i Gmina Rogoźno,
 • Miasto i Gmina Margonin,
 • Miasto i Gmina Szamocin,
 • Miasto i Gmina Wyrzysk,
 • Miasto i Gmina Gołańcz,
 • Gmina Wiejska Kiszkowo.

Ogłoszone nabory dotyczą:

1.1.1  Modernizacja i innowacyjność w sektorze rybackim 

w ramach zakresu operacji:

 • podnoszenie wartości produktów, tworzenie miejsc pracy, zachęcanie młodych ludzi i propagowanie innowacji na wszystkich etapach łańcucha dostaw produktów w sektorze rybołówstwa i akwakultury,
 • wspieranie i wykorzystywanie atutów środowiska na obszarach rybackich i obszarach akwakultury, w tym operacje na rzecz łagodzenia zmiany klimatu.

Wysokość limitu środków w tym naborze wynosi 600.000,00 zł.

Pomoc na realizację operacji ma postać zwrotu kosztów kwalifikowalnych w wysokości do 50% tych kosztów, a w przypadku gdy operacja spełnia warunki określone w art. 95 ust. 3 rozporządzenia nr 508/2014 (w zakresie celu określonego w § 2 pkt 3 Rozporządzenia MGMiŻŚ z dnia 6.09.2016 r.) – w wysokości do 85% tych kosztów, do wysokości limitu, o którym mowa w art. 9 ust. 1 ustawy o EFMR, jednak nie więcej niż 300 000 zł na jednego wnioskodawcę.

Operacja objęta wnioskiem złożonym w ramach naboru zostanie poddana ocenie z punktu widzenia jej zgodności z kryteriami wyboru operacji.

Kryteria wyboru obowiązujące w ramach niniejszego naboru:
1) Podstawowe:
a) Gotowość realizacyjna operacji – max 1 pkt,
b) Obszar oddziaływania operacji – max 2 pkt,
c) Tworzenie miejsc pracy – max 6 pkt,
d) Praca dla grupy defaworyzowanej – max 1 pkt,
e) Wkład własny wnioskodawcy – max 2 pkt,
f) Czas realizacji operacji – max 2 pkt,
2) Strategiczne:
a) Innowacyjność – max 2 pkt,
b) Tworzenie lub utrzymanie miejsc pracy w ramach podstawowej działalności rybackiej – max 6 pkt,
c) Rodzaj wnioskodawcy – max 5 pkt.

Wniosek zostanie wybrany do dofinansowania, jeżeli uzyska łącznie co najmniej 2 punkty w ramach kryteriów podstawowych

1.1.2 Rozwój potencjału sprzedażowego sektora rybackiego

w ramach zakresu operacji:  

 • podnoszenie wartości produktów, tworzenie miejsc pracy, zachęcanie młodych ludzi i propagowanie innowacji na wszystkich etapach łańcucha dostaw produktów w sektorze rybołówstwa i akwakultury.

Wysokość limitu środków w tym naborze wynosi 200.000,00 zł.

Pomoc na realizację operacji ma postać zwrotu kosztów kwalifikowalnych w wysokości do 50% tych kosztów, do wysokości limitu, o którym mowa w art. 9 ust. 1 ustawy o EFMR, jednak nie więcej niż 300 000 zł na jednego wnioskodawcę.

Operacja objęta wnioskiem złożonym w ramach naboru zostanie poddana ocenie z punktu widzenia jej zgodności z kryteriami wyboru operacji.
Kryteria wyboru obowiązujące w ramach niniejszego naboru:
1) Podstawowe:
a) Gotowość realizacyjna operacji – max 1 pkt,
b) Obszar oddziaływania operacji – max 2 pkt,
c) Tworzenie miejsc pracy – max 6 pkt,
d) Praca dla grupy defaworyzowanej – max 1 pkt,
e) Wkład własny wnioskodawcy – max 2 pkt,
f) Czas realizacji operacji – max 2 pkt,
2) Strategiczne:
a) Innowacyjność – max 2 pkt,
b) Tworzenie lub utrzymanie miejsc pracy w ramach podstawowej działalności rybackiej – max 6 pkt
c) Rodzaj wnioskodawcy – max 5 pkt.

Wniosek zostanie wybrany do dofinansowania, jeżeli uzyska łącznie co najmniej 2 punkty w ramach kryteriów podstawowych.

1.2.1 Wykorzystanie potencjału w zakresie przetwórstwa lokalnych produktów

w ramach zakresu operacji:

 •  wspieranie różnicowania działalności w ramach rybołówstwa przemysłowego i poza nim, wspieranie uczenia się przez całe życie i tworzenie miejsc pracy na obszarach rybackich i obszarach akwakultury.

Wysokość limitu środków w tym naborze wynosi 400.000,00 zł.

Pomoc na realizację operacji ma postać w formie zwrotu kosztów kwalifikowalnych w wysokości do 50% tych kosztów, do wysokości limitu, o którym mowa w art. 9 ust. 1 ustawy o EFMR, jednak nie więcej niż 300 000 zł na jednego wnioskodawcę.

Operacja objęta wnioskiem złożonym w ramach naboru zostanie poddana ocenie z punktu widzenia jej zgodności z kryteriami wyboru operacji.

Kryteria wyboru obowiązujące w ramach niniejszego naboru:
1) Podstawowe:
a) Gotowość realizacyjna operacji – max 1 pkt,
b) Obszar oddziaływania operacji – max 2 pkt,
c) Tworzenie miejsc pracy – max 6 pkt,
d) Praca dla grupy defaworyzowanej – max 1 pkt,
e) Wkład własny wnioskodawcy – max 2 pkt,
f) Czas realizacji operacji – max 2 pkt,
2) Strategiczne:
a) Innowacyjność – max 2 pkt,
b) Wykorzystanie lokalnych zasobów – max 1 pkt
c) Rodzaj wnioskodawcy – max 5 pkt.

Wniosek zostanie wybrany do dofinansowania, jeżeli uzyska łącznie co najmniej 2 punkty w ramach kryteriów podstawowych.

1.2.2 Wsparcie aktywności gospodarczej generującej miejsca pracy

w ramach zakresu operacji:

 •  wspieranie różnicowania działalności w ramach rybołówstwa przemysłowego i poza nim, wspieranie uczenia się przez całe życie i tworzenie miejsc pracy na obszarach rybackich i obszarach akwakultury.

Wysokość limitu środków w tym naborze wynosi 3.000.000,00 zł.

Pomoc na realizację operacji ma postać w formie zwrotu kosztów kwalifikowalnych w wysokości do 50% tych kosztów, do wysokości limitu, o którym mowa w art. 9 ust. 1 ustawy o EFMR, jednak nie więcej niż 300 000 zł na jednego wnioskodawcę.

Kryteria wyboru obowiązujące w ramach niniejszego naboru:
1) Podstawowe:
a) Gotowość realizacyjna operacji – max 1 pkt,
b) Obszar oddziaływania operacji – max 2 pkt,
c) Tworzenie miejsc pracy – max 6 pkt,
d) Praca dla grupy defaworyzowanej – max 1 pkt,
e) Wkład własny wnioskodawcy – max 2 pkt,
f) Czas realizacji operacji – max 2 pkt,
2) Strategiczne:
a) Innowacyjność – max 2 pkt,
b) Wykorzystanie lokalnych zasobów – max 1 pkt,
c) Rodzaj wnioskodawcy – max 5 pkt.

Wniosek zostanie wybrany do dofinansowania, jeżeli uzyska łącznie co najmniej 2 punkty w ramach kryteriów podstawowych.

2.1.1 Tworzenie przestrzeni do integracji i aktywizacji społeczności lokalnych

w ramach zakresu operacji:

 •  propagowanie dobrostanu społecznego i dziedzictwa kulturowego na obszarach rybackich i obszarach akwakultury, w tym dziedzictwa kulturowego rybołówstwa i akwakultury oraz morskiego dziedzictwa kulturowego.

Wysokość limitu środków w tym naborze wynosi 825.000,00 zł.

Pomoc na realizację operacji ma postać w formie zwrotu kosztów kwalifikowalnych w wysokości do 50% tych kosztów, a w przypadku gdy operacja spełnia warunki określone w art. 95 ust. 3 rozporządzenia nr 508/2014 – w wysokości do 85% tych kosztów, do wysokości limitu, o którym mowa w art. 9 ust. 1 ustawy o EFMR, jednak nie więcej niż 300 000 zł na jednego wnioskodawcę.

Operacja objęta wnioskiem złożonym w ramach naboru zostanie poddana ocenie z punktu widzenia jej zgodności z kryteriami wyboru operacji.

Kryteria wyboru obowiązujące w ramach niniejszego naboru:
1) Podstawowe:
a) Gotowość realizacyjna operacji – max 1 pkt,
b) Obszar oddziaływania operacji – max 2 pkt,
c) Tworzenie miejsc pracy – max 6 pkt,
d) Praca dla grupy defaworyzowanej – max 1 pkt,
e) Wkład własny wnioskodawcy – max 2 pkt,
f) Czas realizacji operacji – max 2 pkt,
2) Strategiczne:
a) Wsparcie dla grupy defaworyzowanej – max 2 pkt,
b) Wsparcie sektora rybackiego – max 2 pkt,
c) Tworzenie miejsc pracy w zakresie animacji lokalnej – max 2 pkt,
d) Doświadczenie w realizacji projektów ze środków Unii Europejskiej w perspektywie finansowej 2007-2013 – max 3 pkt.

Wniosek zostanie wybrany do dofinansowania, jeżeli uzyska łącznie co najmniej 2 punkty w ramach kryteriów podstawowych.

2.2.1 Rozwój  infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej

w ramach zakresu operacji:

 • propagowanie dobrostanu społecznego i dziedzictwa kulturowego na obszarach rybackich i obszarach akwakultury, w tym dziedzictwa kulturowego rybołówstwa i akwakultury oraz morskiego dziedzictwa kulturowego

Wysokość limitu środków w tym naborze wynosi 1.320.000,00 zł

Pomoc na realizację operacji ma postać w formie zwrotu kosztów kwalifikowalnych w wysokości do 50% tych kosztów, a w przypadku gdy operacja spełnia warunki określone w art. 95 ust. 3 rozporządzenia nr 508/2014 – w wysokości do 85% tych kosztów, do wysokości limitu, o którym mowa w art. 9 ust. 1 ustawy o EFMR, jednak nie więcej niż 300 000 zł na jednego wnioskodawcę.

Operacja objęta wnioskiem złożonym w ramach naboru zostanie poddana ocenie z punktu widzenia jej zgodności z kryteriami wyboru operacji.
Kryteria wyboru obowiązujące w ramach niniejszego naboru:
1) Podstawowe:
a) Gotowość realizacyjna operacji – max 1 pkt,
b) Obszar oddziaływania operacji – max 2 pkt,
c) Tworzenie miejsc pracy – max 6 pkt,
d) Praca dla grupy defaworyzowanej – max 1 pkt,
e) Wkład własny wnioskodawcy – max 2 pkt,
f) Czas realizacji operacji – max 2 pkt,
2) Strategiczne:
a) Miejsce realizacji operacji – max 1 pkt
b) Innowacyjność  – max 2 pkt,
c) Promocja „produktu lokalnego” – max 2 pkt,
d) Doświadczenie w realizacji projektów ze środków Unii Europejskiej w perspektywie finansowej 2007-2013 – max 3 pkt.

Wniosek zostanie wybrany do dofinansowania, jeżeli uzyska łącznie co najmniej 2 punkty w ramach kryteriów podstawowych.

 

Więcej informacji udzielimy telefonicznie lub osobiście w biurze.