Już 28 września rusza kolejny nabór wniosków na działanie ,,Tworzenie grup producentów i organizacji producentów? w ramach PROW 2014- 2020. Wnioski o wsparcie należy złożyć w ARiMR w terminie do 28 listopada 2016 roku.

Wsparcie to jest kierowane do nowo powstałych grup producentów rolnych, w skład których wchodzą wyłącznie osoby fizyczne, jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej oraz osoby prawne prowadzące gospodarstwo rolne w rozumieniu przepisów o podatku rolnym lub prowadzące działalność rolniczą w zakresie działów specjalnych produkcji rolnej. Ta forma pomocy może być przyznana podmiotom, które na podstawie przepisów prawa zostały uznane za grupy producentów rolnych nie wcześniej niż 1 stycznia 2014 r, jak również spełniają warunki kwalifikowalności, określone w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Aby wnioskodawca mógł otrzymać pomoc , musi spełniać następujące warunki:

– grupa producentów została uznana przez dyrektora oddziału terenowego Agencji Rynku Rolnego, na podstawie planu biznesowego;
– łączy ona producentów jednego produktu lub grupy produktów, którzy nie byli członkami grupy producentów lub organizacji producentów, utworzonej ze względu na ten sam produkt lub grupę produktów, której przyznano pomoc na rozpoczęcie działalności ze środków Unii Europejskiej po dniu 1 maja 2004 r.;
– wykonuje swoją działalność jako mikro, małe lub średnie przedsiębiorstwo, tj. zatrudnia mniej niż 250 pracowników, którego roczny obrót nie przekracza 50 mln EUR lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 mln EUR;
– zadeklaruje realizację planu biznesowego w celu osiągnięcia jego założeń w trakcie trwania 5-letniego okresu wsparcia.

Z możliwości uzyskania wsparcia wykluczone są grupy producentów zajmujące się hodowlą drobiu, wyrobami z mięsa drobiowego i jego podrobów oraz grupy działające w sektorze owoców i warzyw.

Pomoc przyznawana jest w okresie pierwszych 5 lat funkcjonowania grupy liczonych od dnia jej uznania.

Wysokość pomocy finansowej, jaką może otrzymać grupa zależy od wartości przychodów netto uzyskanych ze sprzedaży produktów lub grupy produktów, wytworzonych przez jej członków w poszczególnych latach i wynosi:

w pierwszym roku – 10 proc. przychodów netto,
w drugim roku – 8 proc. przychodów netto,
w trzecim roku – 6 proc. przychodów netto,
w czwartym roku – 5 proc. przychodów netto,
w piątym roku – 4 proc. przychodów netto.

Limit pomocy wynosi 100 tys. euro w każdym roku pięcioletniego okresu pomocy i pozostaje na niezmienionym poziomie w kolejnych latach.

W pierwszym roku działalności grupy producentów rolnych mogą otrzymać wyprzedzające finansowanie pomocy, jeżeli grupa złoży taki wniosek w Oddziale Regionalnym ARiMR w terminie 30 dni od dnia, w którym decyzja przyznająca grupie pomoc finansową stała się ostateczna. Kwota wyprzedzającego finansowania nie może być wyższa niż 50 tys. zł.

Udział krajowych środków na współfinansowanie pomocy w tym działaniu wynosi 36,37 proc. (63,63 proc. pomocy finansowane jest ze środków UE). Kwota wyprzedzającego finansowania będzie rozliczana przez ARiMR w ramach składanych przez grupę wniosków o płatność.

Na preferencyjne warunki w przyznawaniu pomocy będą mogły liczyć grupy producentów, jeżeli:

1) są zorganizowane w formie spółdzielni;
2) zrzeszają producentów w następujących kategoriach:
– produkty wysokiej jakości objęte art. 16 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1305/2013, w szczególności rolnictwa ekologicznego,
– świnie żywe, prosięta, warchlaki, mięso wieprzowe: świeże, chłodzone, mrożone,
– bydło żywe: zwierzęta rzeźne lub hodowlane, mięso wołowe: świeże, chłodzone, mrożone,
– owce lub kozy żywe, zwierzęta rzeźne lub hodowlane, wełna owcza lub kozia strzyżona potna, mięso owcze lub kozie: świeże, chłodzone, mrożone, skóry owcze lub kozie surowe (suszone),
– miód naturalny lub jego produkty pszczele,
– rośliny w plonie głównym, całe lub rozdrobnione, uprawiane z przeznaczeniem na cele energetyczne lub do wykorzystania technicznego,
– szyszki chmielowe;
3) zrzeszają jak największą liczbę członków w danej kategorii;
4) zrzeszają producentów rolnych, których produkcja objęta została dobrowolnym ubezpieczeniem;
5) mają siedzibę w powiecie o wysokim rozdrobnieniu agrarnym;
6) planują w ramach planu biznesowego inwestycje, które przyczyniają się do realizacji celu innowacyjności lub przeciwdziałaniu zmianom klimatu czy ochrony środowiska;
7) zatrudniają na podstawie umowy o pracę co najmniej dwie osoby na pełne etaty lub jedną osobę niepełnosprawną.

Beneficjent zobowiązany jest m.in. do zrealizowania wszystkich działań i inwestycji zatwierdzonych w planie biznesowym. Wypłata ostatniej, piątej płatności nastąpi po potwierdzeniu prawidłowego wywiązania się z tego obowiązku.

Dlaczego warto przystąpić do grupy producentów rolnych?

Udział w grupie producentów rolnych daje nowe możliwości działania, które umożliwiającą obniżenie kosztów produkcji , jak również ograniczenie ryzyka. Zrzeszeni w grupie producenci rolni łączą swoje indywidualne oferty rynkowe w jedną wspólną ofertę co zwielokrotnia ich siłę ekonomiczną , jak również możliwości działania na rynku.

Przynależność do grupy producentów otwiera również nowe kanały zbytu, z których nie mogły korzystać pojedyncze gospodarstwa. Co więcej wzmacnia pozycję negocjacyjną w kontaktach handlowych z odbiorcami produktów i dostawcami środków produkcji( możliwość wynegocjowania wyższych cen u odbiorców , a także niższych u dostawców środków produkcji dzięki większym ilościom sprzedawanych oraz kupowanych produktów). Duże zainteresowanie grupami producentów rolnych wynika również z możliwości otrzymania dodatkowych funduszy na działalność oraz dalszy rozwój grupy.

W celu zwiększenia zainteresowania rolników tworzeniem grup, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi wydało biuletyn pn. ?Promocja tworzenia grup producentów rolnych?, który dwa razy w roku jest aktualizowany. Nakręcony został również film mający na celu promowanie organizowania się rolników w grupy. Temu samemu celowi służyło wdrożenie w tym roku nowej inicjatywy współpracy z rolnikami w postaci powołania koordynatorów ds. grup producentów rolnych. Pojawiła się bowiem konieczność bardziej aktywnego wspierania rolników na etapie zakładania grup producentów rolnych. W większości województw udało się podpisać umowy z osobami spełniającymi stawiane tej funkcji wymagania.