O pomoc na “Inwestycje zapobiegające zniszczeniu potencjału produkcji rolnej” finansowane z budżetu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 mogą ubiegać się:

 • rolnicy, którzy prowadzą chów lub hodowlę co najmniej 300 sztuk świń na terenach objętych ASF (afrykańskim pomorem świń);
 • spółki wodne lub związki spółek wodnych, w których co najmniej połowę stanowią rolnicy posiadający grunty rolne, a spółka została utworzona do wykonywania, utrzymania oraz eksploatacji urządzeń służących do:
  • ochrony gospodarstw członków spółki wodnej przed powodzią;
  • melioracji wodnych;
  • prowadzenia racjonalnej gospodarki na terenach zmeliorowanych należących członków spółki wodnej.

W ramach tego wsparcia rolnicy mogą otrzymać dofinansowanie na wykonanie ogrodzenia chlewni czy utworzenie lub zmodernizowanie niecki dezynfekcyjnej. Wysokość pomocy wynosi 100 tys. zł i nie może przekroczyć 80 % kosztów kwalifikowalnych. Natomiast spółki wodne lub związki spółek wodnych mogą ubiegać się o pomoc na inwestycje polegające na zaopatrzeniu w sprzęt do utrzymania urządzeń wodnych służących do zabezpieczenia gospodarstw rolnych przed zalaniem, podtopieniem lub nadmiernym uwilgoceniem, spowodowanym przez powódź lub deszcz nawalny. Wysokość wsparcia wynosi 500 tys. zł i nie może być większa niż 80 % kosztów kwalifikowalnych.

Wniosek o przyznanie pomocy składa się od 28 września do 27 października 2017 r. w oddziale regionalnym Agencji właściwym ze względu na:

 

 • położenie nieruchomości, na której prowadzony jest chów lub hodowla świń w przypadku rolników;
 • siedzibę spółki lub związku w przypadku spółek wodnych lub związków spółek wodnych.

Wniosek można złożyć osobiście lub przez upoważnioną osobę, można też wysłać go rejestrowaną przesyłką nadaną w placówce Poczty Polskiej.

O kolejności przyznawania pomocy decyduje liczba punktów.

Nabór wniosków przeprowadzony zostanie w terminie od dnia 28 września do dnia 27 października 2017 r.

Warunki i tryb przyznawania pomocy, w tym szczegółowe informacje o prawach i obowiązkach beneficjentów, określa rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 lipca 2017 roku w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu “Inwestycje zapobiegające zniszczeniu potencjału produkcji rolnej” w ramach poddziałania “Wsparcie inwestycji w środki zapobiegawcze, których celem jest ograniczenie skutków prawdopodobnych klęsk żywiołowych, niekorzystnych zjawisk klimatycznych i katastrof” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. poz 1478).

Kto może ubiegać się o wsparcie

 

W ramach przedmiotowego instrumentu wsparcia, pomoc przyznaje się:

 • w przypadku spółki wodnej lub związku spółek wodnych – na operację polegającą na zaopatrzeniu w sprzęt do utrzymywania urządzeń wodnych służących zabezpieczeniu gospodarstw rolnych przed zalaniem, podtopieniem lub nadmiernym uwilgoceniem spowodowanym przez powódź lub deszcz nawalny;
 • w przypadku rolnika – na operację polegającą na wykonaniu ogrodzenia chlewni albo na utworzeniu lub zmodernizowaniu niecki dezynfekcyjnej funkcjonalnie związanej z chlewnią w gospodarstwie położonym na obszarach wymienionych w części I, II lub III załącznika do decyzji wykonawczej Komisji 2014/709/UE z dnia 9 października 2014 r. w sprawie środków kontroli w zakresie zdrowia zwierząt w odniesieniu do afrykańskiego pomoru świń (ASF) w niektórych państwach członkowskich i uchylającej decyzję wykonawczą 2014/178/UE (Dz. Urz. UE L 295 z 11.10.2014, str. 63, z późn. zm.) w celu zapobieżenia rozprzestrzenianiu się afrykańskiego pomoru świń.

Uznaje się, że chów lub hodowla świń jest prowadzona w gospodarstwach na obszarach, wyszczególnionych w ww. częściach załącznika do decyzji wykonawczej Komisji 2014/709/UE z dnia 9 października 2014 r., jeżeli siedziba stada świń znajduje się na tym obszarze, zgodnie z rejestrem zwierząt gospodarskich oznakowanych i siedzib stad tych zwierząt, o którym mowa w przepisach ustawy z dnia 2 kwietnia 2004 r. o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt (Dz. U. z 2017 r. poz. 546).

 

Kryteria wyboru

O kolejności przysługiwania pomocy decyduje suma uzyskanych punktów z dokładnością do trzech miejsc po przecinku, przyznanych:

1) w przypadku rolników na podstawie następujących kryteriów wyboru:

a)  jeżeli średnia liczba świń w stadzie wynosi:

 • od 300 do 800 świń – przyznaje się od 2 do 6 punktów, przy czym 6 punktów przyznaje się w przypadku gdy liczba świń jest równa 800, a dla pozostałych wartości proporcjonalnie mniej, aż do 2 punktów dla wartości równej 300,
 • od 800 do 1200 świń – przyznaje się od 2 do 6 punktów, przy czym 6 punktów przyznaje się w przypadku gdy liczba świń jest równa 800, a dla pozostałych wartości proporcjonalnie mniej, aż do 2 punktów dla wartości równej 1200,
 • powyżej 1200 świń – przyznaje się 2 punkty;

b) jeżeli operacja dotyczy niecki dezynfekcyjnej – przyznaje się 2 punkty.

2) w przypadku spółek wodnych i związków spółek wodnych na podstawie następujących kryteriów wyboru:

a) jeżeli powierzchnia zmeliorowanych użytków rolnych objętych działalnością spółki wodnej lub związku spółek wodnych wynosi:

 • mniej niż 600 ha – przyznaje się 0 punktów;
 • od 600 do 3600 ha – przyznaje się od 0 do 15 punktów, przy czym 15 punktów przyznaje się w przypadku gdy powierzchnia jest równa 3600 ha, a dla pozostałych wartości powierzchni proporcjonalnie mniej, aż do 0 punktów dla wartości powierzchni równej 600;
 • więcej niż 3600 ha – przyznaje się 15 punktów;

b) jeżeli spółka wodna albo związek spółek wodnych działa na terenie gminy poszkodowanej przez powodzie lub deszcze nawalne co najmniej dwukrotnie od dnia 1 stycznia 1997 r. – przyznaje się 2 punkty.

Kolejność przysługiwania pomocy w przypadku Wniosków złożonych przez rolników ustala się na podstawie danych zawartych w:

 1. rejestrze zwierząt gospodarskich oznakowanych i siedzib stad tych zwierząt, o którym mowa w ustawie z dnia 2 kwietnia 2004 r. o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt, dostępnych w tym rejestrze na dzień złożenia Wniosku;
 2. kosztorysie inwestorskim lub kopii projektu budowlanego dotyczących niecki dezynfekcyjnej, dołączonych do Wniosku.

Kolejność przysługiwania pomocy w przypadku Wniosków złożonych przez spółki wodne i związki spółek wodnych ustala się na podstawie danych zawartych w:

 1. uchwale w sprawie budżetu lub planu finansowego spółki wodnej lub związku spółek wodnych na rok, w którym został złożony Wniosek o przyznanie pomocy;
 2. zaświadczeniu wystawionym przez wójta, burmistrza lub prezydenta, że spółka wodna lub związek spółek wodnych działa na terenie gminy poszkodowanej przez powodzie lub deszcze nawalne co najmniej dwukrotnie od dnia 1 stycznia 1997 r.

Wysokość pomocy

Pomoc jest udzielana w formie refundacji części poniesionych i udokumentowanych kosztów kwalifikowalnych operacji w wysokości do 80% kosztów kwalifikowalnych.

Pomoc przyznaje się na podstawie Umowy o przyznaniu pomocy zawieranej przez dyrektora oddziału regionalnego Agencji.

Pomoc przyznaje się i wypłaca do wysokości limitu, który w okresie realizacji programu wynosi maksymalnie na jednego Beneficjenta:

a) 100 tys. zł – w przypadku rolnika

b) 500 tys. zł – w przypadku spółki wodnej lub związku spółek wodnych.

Koszty ogólne uwzględnia się w wysokości nieprzekraczającej 10% pozostałych kosztów kwalifikowalnych.
Koszty zakupu lub rozwoju oprogramowania oraz zakupu patentów i licencji związanych z zakupem sprzętu do melioracji uwzględnia się w wysokości nieprzekraczającej 10% pozostałych kosztów kwalifikowalnych.

Wysokość limitu środków

Pula środków do wykorzystania w ramach operacji realizowanych przez rolników jest następująca:

Nazwa województwa

Wysokość limitów środków w euro

Wysokość limitów środków w zł

mazowieckie

2 771 000,00

11 421 507,80

pozostałe województwa

17 229 000,00

71 014 492,20

Razem

20 000 000,00

82 436 000,00

Pula środków do wykorzystania w ramach operacji realizowanych przez spółki wodne i związki spółek wodnych jest następująca:

Nazwa województwa

Wysokość limitów środków w euro

Wysokość limitów środków w zł

mazowieckie

11 013 517,00

45 395 514,37

pozostałe województwa

68 477 761,00

282 251 635,29

Razem

79 491 278,00

327 647 149,66

Dokumenty aplikacyjne na stronie:

http://www.arimr.gov.pl/dla-beneficjenta/wnioski/prow-2014-2020/poddzialanie-51-wsparcie-inwestycji-w-srodki-zapobiegawcze-ktorych-celem-jest-ograniczenie-skutkow-prawdopodobnych-klesk-zywiolowych-niekorzystnych-zjawisk-klimatycznych-i-katastrof.html