DORADZTWO ROLNICZE

Dzięki przystąpieniu Unii europejskiej polskie gospodarstwa rolne uzyskały dostęp do wielu mechanizmów pomocowych w ramach Wspólnej Polityki rolnej (WPR). Wsparcie to obejmuje m. in. dopłaty bezpośrednie, interwencje na rynku w celu podtrzymania cen, a przede wszystkim różnego rodzaju dofinansowania do działań podjętych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Niestety otrzymanie tego rodzaju dofinansowania w wielu przypadkach jest bardzo skomplikowane pod względem formalności związanych z naborem wniosków.  Dlatego warto skorzystać z pomocy fachowców. Nasza firma od lat zajmuje się sporządzaniem wszelkiego rodzaju wniosków potrzebnych do otrzymania dofinansowania.  Poniżej zamieściliśmy najważniejsze informacje o najczęściej realizowanych przez Nas projektach, jak również rodzajach usług, z których mogą Państwo u Nas skorzystać.

PROGRAMY ROLNOŚRODOWISKOWE

Programy ten mają na celu optymalizację produkcji rolniczej ze szczególnym uwzględnieniem jej oddziaływania na środowisko. Dopłaty mają zrekompensować rolnikom utratę wyższych dochodów, które osiągnęliby prowadząc intensywną produkcję.

Pieniądze z tego programu mają też wspomagać utrzymanie upraw tradycyjnych roślin i hodowlę tradycyjnych ras zwierząt.

Nasi klienci mogą skorzystać u Nas następujących usług dotyczących programów rolnośrodowiskowych:.

– wprowadzenie w obowiązujące zasady w zakresie poszczególnych pakietów i wariantów,
– przygotowanie Planu Działalności Rolnośrodowiskowej,
– przygotowanie planu nawożenia,
– pomoc w uzyskaniu ekspertyz przyrodniczych i ornitologicznych,
– pomoc w uzyskaniu dokumentacji hodowlanej,
– aktualizacja wniosku obszarowego o dopłaty rolnośrodowiskowe.

MODERNIZACJA GOSPODARSTW ROLNYCH

Działanie ma na celu wsparcie modernizacji gospodarstw w celu zwiększenia ich efektywności poprzez lepsze wykorzystanie czynników produkcji, w tym wprowadzenie nowych technologii produkcji, poprawę jakości produkcji, różnicowanie działalności rolniczej, a także zharmonizowanie warunków produkcji rolnej z wymogami dotyczącymi ochrony środowiska naturalnego, higieny produkcji oraz warunków utrzymania zwierząt. Celem działania jest również zapewnienie producentom rolnym prowadzącym produkcję mleczarską możliwości dostosowania się do zmieniających się warunków, w związku z przewidzianym wygaśnięciem systemu kwot mlecznych w roku 2015.

Pomoc na “Modernizację gospodarstw rolnych” będzie przyznawana rolnikom w postaci dofinansowania poniesionych przez nich kosztów na realizację danej inwestycji. Poziom dofinansowania wynosi standardowo 50% poniesionych kosztów kwalifikowanych. Może on być wyższy i wynieść 60%, ale tylko w przypadku gdy o pomoc ubiega się młody rolnik lub gdy wniosek o wsparcie składa wspólnie kilku rolników.

O pomoc mogą ubiegać się rolnicy posiadający gospodarstwa, których wielkość ekonomiczna ( SO) mieści się w przedziale od 10 tys. euro do 200 tys. euro. Wyjątek od tej reguły stanowią rolnicy, którzy będą wspólnie składać  wniosek o przyznanie dofinansowania na inwestycje w “Modernizację gospodarstw rolnych”. Wówczas łączna wielkość ekonomiczna należących do nich gospodarstw musi wynieść co najmniej 15 tys. euro, a w roku w którym zostanie złożony przez nich wniosek o wypłatę ostatecznej płatności, gospodarstwo każdego z nich osiągnie wielkość ekonomiczną przynajmniej 10 tys. euro.

Wsparcie można otrzymać na inwestycje związane z:

  • rozwojem produkcji prosiąt – maksymalne dofinansowanie wynosi 900 tys. zł;
  • rozwojem produkcji mleka krowiego – wysokość wsparcia może wynieść 500 tys. zł;
  • rozwojem produkcji bydła mięsnego – wysokość wsparcia może wynieść 500 tys. zł;
  • racjonalizacją technologii produkcji, wprowadzeniem innowacji, zmianą profilu produkcji, zwiększeniem skali produkcji, poprawą jakości produkcji lub zwiększeniem wartości dodanej produktu – maksymalna kwota wsparcia nie może przekroczyć 500 tys. zł, przy czym w przypadku inwestycji niezwiązanych bezpośrednio z budową, modernizacją budynków inwentarskich, w tym ich wyposażeniem, lub budową lub modernizacją magazynów paszowych w gospodarstwach- max. wysokość pomocy wynosi 200 tys. zł.

Nasza firma oferuje pomoc w postaci:

– opracowania wniosku o przyznanie pomocy wraz z niezbędnymi załącznikami,
– opracowania ekonomicznego planu operacji,
– pełnego wsparcia na każdym etapie realizacji operacji,
– opracowania wniosku o przyznanie płatności,
– przygotowania sprawozdania oraz ankiet monitorujących

DOPŁATY BEZPOŚREDNIE

Nasza firma zajmuje się wypełnianiem wniosków o przyznanie dopłat bezpośrednich składanych do ARiMR.

KREDYT PREFERENCYJNY

Kredyty inwestycyjny z dopłatą ARiMR do oprocentowania są przeznaczone dla osób prowadzących działalność w zakresie produkcji rolnej oraz przetwórstwa rolno-spożywczego. Dodatkowo rolnicy, którzy ponieśli straty po zdarzeniach klęskowych mogą się starać o kredyt obrotowy na wznowienie produkcji.

Kredyt preferencyjny z dopłatą ARiMR do oprocentowania charakteryzuje się przede wszystkim: niską prowizją, długim okresem kredytowania oraz możliwością karencji w spłacie kredytu.

Ze strony Naszej firmy mogą Państwo liczyć na pomoc w:

– sporządzeniu biznesplanu do wniosku o kredyt preferencyjny,
– w przygotowaniu niezbędnej dokumentacji.

UŁATWIENIE STARTU MŁODYM ROLNIKOM

Działanie skierowane do osób poniżej 40 roku życia, które prowadzą gospodarstwo krócej niż 18 miesięcy lub planują je dopiero przejąć. Beneficjenci mogą starać się o premie w wysokości 100 tys zł. Utrzymano wymaganą dotychczas wielkość ekonomiczną gospodarstwa (SO), która nie może być mniejsza niż 13 tysięcy euro i większa niż 150 tysięcy euro.

Nasi klienci mogą skorzystać u Nas następujących usług:

– opracowanie wniosku o przyznanie pomocy wraz z niezbędnymi załącznikami,
– pełne wsparcie na każdym etapie realizacji operacji,
– opracowanie wniosku o płatność,
– przygotowanie rozliczenia uzyskanej dotacji.

Poza wyżej wymienionymi działaniami, zajmujemy się także innymi obsługą innych programów wsparcia realizowanych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) na lata 2014-2020. Jeśli chcą uzyskać Państwo szczegółowe informacje na ten temat zapraszamy do kontaktu z Naszym biurem.