W kampanii 2020 rolnicy wraz z  wnioskami o płatności bezpośrednie oraz płatności obszarowe w ramach PROW mogą także złożyć wniosek o wsparcie w ramach  poddziałania 14. ,, Dobrostan zwierząt”

Wsparcie to przeznaczone jest dla rolników zajmujących się hodowlą krów oraz świń,które ma na celu zrekompensowanie rolnikom dodatkowo poniesionych kosztów i utraconych dochodów w wyniku wprowadzenia praktyk hodowlanych związanych z podwyższonym dobrostanem zwierząt.

Dostępne pakiety

Podziałanie składa się z 2 pakietów. Pakiet nr 1. ,,Dobrostan świń” – przeznaczony jest dla rolników, którzy  zwiększyli powierzchnię  bytową w budynku inwentarskim na przypadającej na jedna lochę ( dotyczy  loch prośnych , w okresie porodu i odchowu prosiąt ssących , loch luźnych, oraz loch i loszek po pokryciu) bądź tucznika  co najmniej 20 proc. w stosunku do minimalnej powierzchni wymaganej przez przepisy prawa w tym zakresie  ( w roku 2020 ,ze względu na występujący w Polsce ASF nie można starać się o wsparcie – zapewnienie dostępu do wybiegu.)

W ramach  pakietu nr. 2 o wsparcie ubiegać  mogą rolnicy  zajmujący się hodowlą krów i realizujący następujące warianty:

a) wariant 2.1. Dobrostan krów mlecznych – wypas,

b) wariant 2.2. Dobrostan krów mlecznych utrzymywanych grupowo – zwiększona powierzchnia w budynkach,

c) wariant 2.3. Dobrostan krów mamek.

Ważne!!! Rolnik składający wniosek w ramach tego pakietu nie może posiadać w gospodarstwie krów w typie użytkowym kombinowanym.

Płatność dobrostanowa przysługuje rolnikowi, jeżeli:
– został mu nadany numer identyfikacyjny w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności, który może być wykorzystywany do ubiegania się o tę
płatność;
–  na dzień złożenia wniosku o przyznanie płatności dobrostanowej posiada co najmniej jedną oznakowaną zgodnie z przepisami o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt oraz zarejestrowaną w rejestrze zwierząt gospodarskich
oznakowanych i siedzib tych zwierząt:
✓ lochę oznakowaną kolczykiem z indywidualnym numerem identyfikacyjnym lochy zgodnie z przepisami o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt – w przypadku wariantów 1.1,
✓ krowę – w przypadku pakietu 2;
–  posiada, z wyłączeniem wariantu 2.1, plan poprawy dobrostanu zwierząt, który został sporządzony:
* do dnia złożenia wniosku o przyznanie płatności dobrostanowej – w przypadku wariantów 1.1,
* przed upływem 25 dni od dnia, w którym upływa termin składania wniosków o przyznanie płatności bezpośrednich, w przypadku wariantów 1.2 oraz 2.2 i
2.3
* przy udziale doradcy rolniczego, na formularzu udostępnionym przez ARiMR.

Obowiązujące stawki.

  • 595 złotych na krowę mleczną za zwiększenie powierzchni na krowę w oborze,
  • 329 złotych na krowę „mamkę” za dostęp do wybiegu poza okresem wypasu,
  • 185 zł na krowę mleczną za wypas na pastwiskach przez min. 4 miesiące,
  • 301 zł na lochę za zwiększoną powierzchnię w chlewni,
  • 24 zł na warchlaka i tucznika za zwiększoną powierzchnię w chlewni.