Premia w wysokości 150 000 zł jest płatna w II ratach. Pierwsza z nich wynosi 120 000 zł, a o drugą wnioskuje się po zrealizowaniu biznesplanu i zawiera resztę premii, czyli 30 000 zł. Należy zaznaczyć, że otrzymana pomoc w całości musi zostać przeznaczona na prowadzoną w gospodarstwie działalność rolniczą lub przygotowanie do sprzedaży produktów rolnych wytwarzanych w gospodarstwie. A co najmniej 70% jej kwoty musi zostać przeznaczone na środki trwałe, czyli np. budynki, grunty czy maszyny, z tym, że zakupione maszyny mogą być tylko nowe.

Starać się o nią może osoba fizyczna, która m.in.:

 • w dniu złożenia wniosku o przyznanie pomocy jest pełnoletnia i ma nie więcej niż 40 lat,
 • jest obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej,
 • posiada kwalifikacje zawodowe, bądź zobowiąże się do ich uzupełnienia w okresie 36 miesięcy od dnia doręczenia decyzji o przyznaniu pomocy,
 • rozpoczęła prowadzenie działalności rolniczej, czyli weszła w posiadanie gospodarstwa o powierzchni użytków rolnych wynoszącej co najmniej 1 ha, przed dniem złożenia wniosku, lecz nie wcześniej niż w okresie 24 miesięcy przed tym dniem,
 • przed dniem, w którym stała się właścicielem lub weszła w posiadanie gospodarstwa, nie była posiadaczem zwierząt gospodarskich objętych obowiązkiem zgłoszenia do rejestru zwierząt gospodarskich oznakowanych i siedzib stad tych zwierząt, nie wystąpiła o płatności bezpośrednie, nie wystąpiła o pomoc finansową dla rolników w ramach programów UE lub pomocy krajowej, nie prowadziła działu specjalnego produkcji rolnej,
 • przedłożyła biznesplan dotyczący rozwoju gospodarstwa oraz zobowiązała się do zrealizowania tego biznesplanu w terminie przewidzianym w biznesplanie, lecz nie później niż do dnia upływu 3 lat od dnia wypłaty pierwszej raty pomocy,

Najpóźniej w terminie 9 miesięcy od dnia doręczenia decyzji o przyznaniu pomocy gospodarstwo młodego rolnika musi mieć:

 • powierzchnię użytków rolnych równą co najmniej średniej krajowej, a w województwach o niższej średniej – co najmniej średniej danego województwa, lecz w obu sytuacjach nie może przekraczać 300 ha,
 • wielkość ekonomiczną nie mniejszą niż 13 000 euro i nie większą niż 150 000 euro.

Ciągnik New Holland z zieloną przyczepą

Kolejność przyznawania pomocy jest zależna od sumy punktów przyznanych za:

 • powierzchnię użytków rolnych (do 7 pkt),
 • kwalifikacje zawodowe (od 2 do 5 pkt),
 • inwestycję budowlaną związaną z produkcją rolniczą (3 pkt),
 • udział w zorganizowanych formach współpracy producentów rolnych (1 pkt),
 • przygotowywanie do sprzedaży produktów rolnych wytworzonych w gospodarstwie (1 pkt),
 • przetwarzanie produktów rolnych wytworzonych w gospodarstwie (1 pkt),
 • przygotowywanie i stosowanie planu nawozowego (2 pkt),
 • inwestycje w zakresie ochrony środowiska i klimatu (do 5 pkt),
 • różnicę wieku pomiędzy przekazującym gospodarstwo lub największą część użytków rolnych wchodzących w skład gospodarstwa młodego rolnika a młodym rolnikiem:
  • powyżej 15 do 25 lat (2 pkt),
  • powyżej 25 lat (4 pkt),
 • przejmowanie przynajmniej jednego gospodarstwa w całości (3 pkt).

Wnioskodawca, aby otrzymać premię, musi uzyskać co najmniej 8 punktów.


Kliknij, aby przejść na stronę z dokumentami niezbędnymi do złożenia wniosku