Już od 30 marca będzie można składać wnioski na premię w ramach poddziałania ,, Restrukturyzacja małych gospodarstw”. Wysokość dofinansowania, które można będzie otrzymać to 60 tys zł. By móc starać się o tego typu dofinansowanie należy spełnić określone  wymagania. O pomoc może starać się rolnik bądź małżonek rolnika jeśli :

•  jest posiadaczem samoistnym lub zależnym:

a) gospodarstwa rolnego, co najmniej 1 ha gruntów ornych, sadów, łąk trwałych, pastwisk trwałych, gruntów rolnych zabudowanych, gruntów pod stawami lub gruntów pod rowami ,

b)◦nieruchomości służącej do prowadzenia produkcji w zakresie działów specjalnych produkcji rolnej,

•  wielkości ekonomiczna gospodarstwa nie  przekracza 10 tys. euro;

• prowadzi w celach zarobkowych, osobiście i na własny rachunek działalność rolniczą w zakresie produkcji roślinnej lub zwierzęcej, z wyłączeniem chowu i hodowli ryb;

• jest pełnoletni w dniu złożenia wniosku;

• podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników z mocy ustawy i w pełnym zakresie jako rolnik lub małżonek rolnika nieprzerwanie przez co najmniej 24 miesiące poprzedzające miesiąc złożenia wniosku o przyznanie pomocy i w tym okresie nie prowadził innej działalności gospodarczej;

• przedłożył biznesplan i zobowiązał się do jego realizacji w ciągu 3 lat od dnia wypłaty pierwszej raty pomocy.

Premia na  to podziałanie wynosi 60 tys zł , wypłacana jest w II transzach :
• I rata – 80% całkowitej wartości pomocy, ale nie więcej niż 48 000 złotych (wniosek o płatność I raty składany w terminie 9 miesięcy od dnia doręczenia decyzji o przyznaniu pomocy);
• II rata – 20% całkowitej wartości pomocy, ale nie więcej niż 12 000 złotych (wniosek o płatność II raty składany po realizacji biznesplanu, jednak nie później niż do dnia upływu 3 lat od dnia wypłaty pierwszej raty pomocy).
Pomoc przyznaje się na dane gospodarstwo tylko raz. W przypadku małżonków premię przyznaje się wyłącznie jednemu z nich, co do którego współmałżonek wyraził pisemną zgodę, niezależnie od tego czy posiadają wspólne czy odrębne gospodarstwa rolne.

 

Premia może zostać przeznaczona na operacje:
• obejmującą restrukturyzację gospodarstwa w zakresie produkcji żywnościowych lub nieżywnościowych produktów rolnych lub przygotowania do sprzedaży produktów rolnych wytwarzanych w gospodarstwie;
• która ma na celu poprawę konkurencyjności i zwiększenie rentowności gospodarstwa oraz doprowadzi do wzrostu wielkości ekonomicznej gospodarstwa do co najmniej 10 tys. euro, co najmniej o 20 % w stosunku do wielkości wyjściowej;

Premia w całości musi zostać przeznaczona na prowadzoną w gospodarstwie działalność rolniczą lub przygotowanie do sprzedaży produktów rolnych wytwarzanych w gospodarstwie, przy czym inwestycje w środki trwałe muszą stanowić wartość równą co najmniej 80% kwoty pomocy.
Inwestycje w środki trwałe:
• mogą dotyczyć wyłącznie nowych maszyn, urządzeń oraz wyposażenia;
• w przypadku inwestycji budowlanej, może być uwzględniona wyłącznie inwestycja, która będzie położona na gruntach stanowiących własność wnioskodawcy lub beneficjenta, lub która stanowi przedmiot użytkowania wieczystego lub przedmiot dzierżawy z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa lub od jednostek samorządu terytorialnego;
• inwestycji w środki trwałe nie finansuje się z innych środków publicznych.
Pomoc nie może zostać przeznaczona na:
• prowadzenie plantacji roślin wieloletnich na cele energetyczne,
• prowadzenie niektórych działów specjalnych produkcji rolnej (hodowla zwierząt laboratoryjnych, hodowla ryb akwariowych, hodowla psów rasowych oraz hodowla kotów rasowych).

Kolejność przysługiwania pomocy jest zależna od ilości uzyskanych punktów. Są one przyznawane według następujących kryteriów:

a) docelowa wielkość ekonomiczna gospodarstwa:

• powyżej 20 tys. euro – 5 punktów,

• 16 tys. – 20 tys. euro – 3 punkty,

• 12 tys. – 16 tys. euro – 1 punkt;

b) kwalifikacje zawodowe (od 1 do 5 pkt);

c) rodzaj planowanej produkcji (od 2 do 4 pkt);

d) kompleksowość biznesplanu (od 0,5 do 3 pkt);

e) wpływ na realizację celów przekrojowych (od 0,5 do 5 pkt);

f) wiek wnioskodawcy – jeżeli w dniu złożenia wniosku o przyznanie pomocy wnioskodawca nie ma więcej niż 40 lat – 3 punkty.

Pomoc jest przyznawana jeżeli wnioskodawca uzyskał minimum 10 punktów.