Obowiązkowy spis zwierząt gospodarskich !!!

Rolniku przypominamy, iż każdy posiadacz zwierzęcia gospodarskiego (bydła, owiec, kóz i świń) jest zobowiązany do dokonania spisu zwierząt przebywających w siedzibie stada – co najmniej raz na dwanaście miesięcy, nie później jednak niż w dniu 31 grudnia.

Obowiązek spisu został  określony  w Ustawie z dnia 23 września 2016 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia zwalczania chorób zakaźnych zwierząt. Ustalone podczas spisu: liczba i numery identyfikacyjne tych zwierząt posiadacz zwierząt przekazuje Kierownikowi Biura Powiatowego w terminie 7 dni od dnia dokonania tego spisu i umieszcza w księgach rejestracji.

Nie złożenie takiego spisu przez rolnika skutkuje naruszeniem art. 20 a Ustawy z dnia 2 kwietnia 2004 r. o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt (Dz. U. z 2015 r. poz. 1172 i 1893 oraz z 2016 r. poz. 588) i nakłada na ARiMR obowiązek przekazania sprawy do organów ścigania, zgodnie z art. 33 ust.1 pkt 11 w/w ustawy.

Druki do wykonania spisu i instrukcja wypełniania znajdują w biurach powiatowych ARiMR, jak również na stronie ARiMR.